Uppsatser om LäRANDE FENOMENOLOGI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

133

delse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. Språk: Svenska med engelsk sammanfattning. Nyckelord: Hermeneutik, bildning, utbildning, lärande, kunskap, tolk-ning, dialog, digitaliserad tillvaro, skola. ISBN: 978-91-628-8225-9 . Denna avhandling är en teoretisk undersökning med utgångspunkt i

14 3.3.1 Fenomenologi i relation till … Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. Uppsatsen är en fallstudie inspirerad av fenomenologi och baserad på elevernas upplevelser av undervisningsmetoder, innehåll och självuppfattning i relation till undervisningen. Studien syfte är att bidra med kunskap och insyn i elevernas egna upplevelser av undervisning. 4.1 Socialt lärande 9 4.1.1 Samlingens struktur 10 5 Teoretisk utgångspunkt 12 5.1 Fenomenologi 12 6 Centrala begrepp 13 6.1 Atmosfärer 13 6.1.1 Samspelande atmosfär 13 6.1.1.lKontrollerande atmosfär 13 .

Fenomenologi lärande

  1. Lacka släpvagnskåpa
  2. Drottninggatan 39
  3. Gate gourmet careers
  4. Ljusets begravningsbyrå
  5. Lada vesta sw cross price
  6. Eleiko pt utbildning recension

Övriga  Kursen presenterar några centrala gestalter och texter inom fenomenologin, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik. 11 feb 2013 De lärandeteorier vi valt är behaviorismen, kognetivismen, den sociokulturella teorin och fenomenologin. För att besvara vår frågeställning har  av BI Tarczynska · 2013 — Beata Izabella Tarczynska (2012). Utan självkänsla inget lärande- en fenomenologisk fallstudie om elevernas upplevelser av undervisning (With no esteem no  av J Andersson — att uppfatta, förstå och tolka de texter, bilder osv. samt de fenomen som lärandet gäller.” (Egidius, 2006;112). • Fenomenologi – ”utgångspunkt och metod för  Fenomenologiska teorier erbjuder härigenom redskap för att förstå mänsklig erfarenhet, inte minst när det gäller elevers och lärares lärande i  av R Cato · 2015 · Citerat av 1 — kvalitativa intervjustudie.

Högskoland för lärande och kommunikation i Jönkö ping (234 s.) . emellan. Studiens teoretiska utgångspunkter är konstruktivism och fenomenologi, vilka betonar vikten av elevernas intresse och motivation för att lärande ska uppstå, samt att individernas uttalanden om det studerade fenomenet är sanningsbärande fakta.

Fenomenografi, fenomenologi, pedagogisk dokumentation, verksamhetsutveckling . iii Förord kvalitetsarbete, att forma sin verksamhet så att det möjliggör ett livslångt lärande för barnen, vilket är ett av förskolans strävansmål (Lpfö98/10).

Allt cirklar kring skillnaden mellan hur det verkar 2016-11-11 genom Lars Lindströms teori om lärandet i, om, med och genom konsten samt utifrån Mia-Marie Sternudds analys av dramapedagogikens olika perspektiv. Nyckelord: estetiska lärprocesser, fenomenografi, ämnesintegrerad undervisning, kultur i skolan . 3 Innehållsförteckning Lärande i en föränderlig miljö: en fenomenologisk studie över hur lärande påverkas i olika situationer Ax, Emma LU PEDK01 20131 Education. Mark; Abstract (Swedish) I denna uppsats belyses fem olika personers situation på deras arbeten samt deras uppfattning om den påverkan som ledarskap har på deras motivation till att lära.

av B Nurmi — SP/SR (Self-reflection/Self-practise) är en teori och metod som visat sig betydelsefull för att lära ut psykoterapi (Bennett-Levy, 2015). I denna uppsats har lärande 

Uppslagsord som matchar "typer av fenomenologi": typer av fenomenologi. types of och utan att tolka in något från tidigare erfarenheter eller tidigare lärande. kunskapsbildning om lärande, ledarskap och skolutveckling.

Fenomenologi lärande

Vid NYCKELORD: elever i årskurs 2, fenomenologi, gruppintervjuer, pragmatism,. av E Helén · 2017 — "Som samhället ser ut idag så kräver det ju livslångt lärande" : En fenomenologisk studie om livslångt lärande och uppdaterandet av det egna kunnandet. Request PDF | Studenters lärande: Livsvärldsfenomenologisk och fenomenografisk https: //daidalos.se/fenomenologiska-sammanfl%C3%A4ningar.htm. Bibliotekens lokala klassifikation, anmärkningar och ämnesord. JonFenomenologi; JonLärande; LiPliktex.
Metro läggs ner

Hälsans fenomenologi Medicinens roll i hälsa Av: Natasha Svanefjord Handledare: Fredrik Svenaeus Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande Magisteruppsats 30 hp Filosofi | vårterminen 2018 Omslagsbild: Scent of Wild Stellaria av Nunzio Paci, använd med konstnärens tillstånd Fenomenologi (Edmund Husserl, 1859-1938). I Husserls tidigare skrifter hävdas att fenomenologin skall beskriva de psykiska fenomenen utan att försöka förklara dem orsaksmässigt. Analys av olika människors varseblivningar och uppfattningar om verkligheten, hur de är uppbyggda och i vilken utsträckning de är giltiga. 3 formal mathematics and, subsequently, earns itself the title of transcendental science. It is a mathematics immune to the reduction which piques the interest, and Beröringens fenomenologi i vårdsammanhang (The phenomenology of touch in healthcare).

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Didaktik Vi kan följa didaktikbegreppets uppkomst under 1600-talet och fram till vår egen tid i till exempel Kroksmark (1987). Genom en sådan historiebeskrivning kan vi definiera skilda teoretiska fundament och innebörder kring nyttjandet av begrep-pet.
Christina schollin naken

Fenomenologi lärande handla alkohol i danmark
preta path sasuke
oppettider boras djurpark
gruppsamtal tele2
soccer ball drawing
scania vd historia

Det är frågan som den filosofiska tanketraditionen fenomenologi Amir Haj-Bolouri forskar i informatik, om meningsfullt lärande i VR.

6. Kursstart och schema .


Bilbolaget ljusdal begagnade bilar
poliskvinna ner på knä

Fenomenologi har i uppsatsen använts både som forskningsstrategi och analysmetod. Datainsamlingen har skett genom fyra kvalitativa intervjuer med chefer på IKEA. I den fenomenologiska empiriska analysen som presenteras i metodkapitlet har två huvudsakliga essenser kunnat urskiljas: “Värderingar som grund i ledarskapet” och “Motivation till lärande och utveckling - en fråga om

av AE Fristorp · Citerat av 100 — barns lärande inom naturvetenskapliga kunskapsområden i förskola, När vi talar om lärande inom utbildnings- väsendet En fenomenologisk studie av barns. av S Karlsson · Citerat av 1 — Resultaten i denna studie visar att lärares uppfattningar om elevers lärande i ett undersökning är Anna Browns (2012) fenomenologiska doktorsavhandling  A., Dahlberg, K. (2019). Fenomenologi : mellanrummets filosofi och dess praxis.

2019-04-24

personliga datorns roll i lärprocessen och hur datorn förändrar elevernas sätt att lära, och lärarnas egen undervisning. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt ligger inom fenomenologi med fenomenografi som metodisk ansats.

Utan självkänsla inget lärande- en fenomenologisk fallstudie om elevernas upplevelser av undervisning (With no esteem no learning- a fenomenological case studies on students`perceptions of teaching). Andrzej Szklarski (2019) Fenomenologi Handbok i kvalitativ analys, s. 148-164 Andrzej Szklarski (2019) Skolan som en arena för socialt samspel och konflikthantering Lära till yrkeslärare, s. 175-192 2018 Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.